CERTIFICERING VAN TRADITIONELE VAARTUIGEN (ILT, juni 2023)

Stand van zaken juni 2023

Schepen hebben een certificaat nodig indien zij ≥ 20 meter zijn of een inhoud hebben van ≥ 100 m3.
Indien een schip historische waarde heeft, dan kan het in aanmerking komen om te worden gecertificeerd als ‘traditioneel vaartuig’ en op grond daarvan op onderdelen uitgezonderd worden van de regels.

Om tot deze certificering te komen, dient een aantal stappen ondernomen te worden.

Stap 1. Aanvraag advies traditioneel vaartuig. Dit advies moet worden gegeven door een erkend onafhankelijk deskundige. Op dit moment is Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (ATV) erkend. www.adviesorgaan-traditionele-vaartuigen.nl.

Stap 2. Aanvraag van een inspectie. Met een positief advies kunnen eigenaren van traditionele vaartuigen een inspectie aanvragen bij één van de erkende keuringsinstanties. www.ilent.nl/onderwerpen/klassenbureaus-en-keuringsinstanties-binnenvaart

Hierbij moet overlegd worden:
a. Het advies van ATV;
b. De gekozen historische datum die het beeld van het schip bepaalt.
c. Het gebruiksconcept, met in ieder geval:
i.   De manier waarop het vaartuig gebruikt gaat worden
ii.  Hoeveel vaardagen gemiddeld gemaakt zullen worden
iii. Het vaargebied waarin gevaren zal worden
iv. De bemanningssamenstelling waarmee gevaren zal worden
v.  Het aantal personen dat, naast de bemanning, tegelijkertijd aan boord verwacht wordt;
d. Een veiligheidsconcept dat is gebaseerd op het in onderdeel c. bedoelde gebruiksconcept. In dit veiligheidsconcept wordt door de aanvrager in ongeveer 1 A4 uiteengezet wat mogelijke veiligheidsrisico’s van het gebruik van het traditionele vaartuig zijn en hoe de aanvrager deze zal ondervangen.
e. Een documentatie van het vaartuig, bestaande uit:
i. Beschrijvingen, tekeningen, foto’s en overige documenten die een beeld geven van de staat qua bouw, inrichting en uitrusting van het voor het onderzoek aangeboden vaartuig;
ii. Lijst van de op de gekozen historische datum geldende voorschriften en kopieën daarvan, voor zover deze voor de motivering van de afwijkingen van de eisen van de delen II en III van ES-TRIN nodig zijn (indien aanwezig);
iii. Beargumentering waarom de staat qua bouw, inrichting en uitrusting geschikt is om het vaartuig als een traditioneel vaartuig te gebruiken;
iv. Voor het gebruiksconcept relevante tekeningen, ontwerpen, berekeningen en bewijzen. Deze moeten overeenkomen met de stand van het vaartuig op de datum van de indiening van de aanvraag;
v. Gegevens over de bemanning van het traditionele vaartuig op de gekozen historische datum (indien aanwezig).

Stap 3. Inspectie door een keuringsinstantie. De keuringsinstantie zal aan de hand van de geldende voorschriften in het ES-TRIN het schip onderzoeken. www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_nl.pdf
Zie ook CESNI/PT (22) 47

Waar het schip niet aan de geldende eisen kan voldoen zal de keuringsinstantie, in overleg met de scheepseigenaar en op basis van de in stap 2 aangeleverde documentatie, een voorstel doen om van de regels af te wijken, waarbij alternatieven of beperkingen kunnen worden voorgeschreven. Dit voorstel wordt door de keuringsinstantie besproken met de ILT.

Stap 4. Afgifte certificaat. Na overeenstemming over het voorgaande geeft de keuringsinstantie het certificaat af.

De beschreven procedure moet maatwerk opleveren per traditioneel vaartuig. Juist daarom is hierover het afgelopen jaar overleg geweest tussen alle betrokkenen. Omdat het een nieuwe procedure betreft, zal in de praktijk moeten blijken of de procedure nadere aanscherping behoeft.

Op korte termijn zullen de eerste inspecties plaatsvinden door een keuringsinstantie. Daarbij zal de ILT aanwezig zijn, om van de praktijk te kunnen leren en op basis van deze ervaringen eventueel de werkwijze aan te passen.